Shenanigns

Shenanigns

Sandi Neiman Lovitz

"Shenanigans"

Acrylic

$2000

Fireworks

Fireworks

Sandi Neiman Lovitz

"Fireworks"

Acrylic

$600

The Illusionist

The Illusionist

Sandi Neiman Lovitz

"The Illusionist"

Acrylic

$850

Heart of the Matter

Heart of the Matter

Sandi Neiman Lovitz

"Heart of the Matter"

Acrylic

$600

Deliquescent Rainbows

Deliquescent Rainbows

Sandi Neiman Lovitz

"Deliquescent Rainbows"

Acrylic

$1800